Editorial Team

Chief Editor
David Saro, S.Kom, M.Kom

Editor
Niki Alexander, S.Kom, MM
Bayu Gustiranda, S.Kom
Khairil Tore, S.Kom
Gunawan, S.Kom, M.Kom
Armen Arif, S.Kom, M.Kom
Rahmad Setiawan, SE
Puput Raharjo, ST
Amanda Silva Nanda, S.Kom
Sisi Desfita Sari, SE
Rahmad Sanjaya, SH
Fauzana Hendarso, S.Pd
Dodi Saputra, SE, M.Ak


Layout and Desain

Jufriadi, S.Kom
Ismail Trio Putra, S.Kom


Administration
Fitria Purnasa Sari, SE